Βρες
 • Ανακαινίσεις
 • Αρχιτέκτονες - Πολιτικοί Μηχανικοί
 • Δάπεδα
 • Ελαιοχρωματισμοί
 • Επισκευές σκαφών
 • Ηλεκτρολογικά
 • Κουφώματα Αλουμινίου
 • Μετακομίσεις
 • Μονώσεις
 • Ξυλουργικά - Επιπλοποιία
 • Οικοδομικά Υλικά
 • Πλακίδια
 • Ρολά Ασφαλείας
 • Τζάμια
 • Υδραυλικά
 • Ψυκτικά
Που

Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι χρήσης – Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 Γενικά

    Η ιστοσελίδα e-construct.gr είναι μία διαδικτυακή/διαφημιστική  πλατφόρμα που παρέχει υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Ο παρών διαδικτυακός τόπος (website) www.e-construct.gr είναι ένας κατάλογος και ιστοσελίδα σύγκρισης, στην οποία οι χρήστες μπορούν να κάνουν αναζήτηση σε σχέση με τις τιμές, τη διαθεσιμότητα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα διαφημιζόμενα τεχνικά συνεργεία. Κάθε σύναψη συμφωνίας που γίνεται μεταξύ των δύο προαναφερθέντων αφορά αποκλειστικά τους δύο . Εδρεύει  στο Κιλκίς , με ΑΦΜ 162451262 της ΔΟΥ Κιλκίς και Αριθμό Μητρώου στο ΓΕΜΗ : 153507735000 (εφεξής Εταιρεία).

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης

Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών προκειμένου να κάνετε χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών μας. Οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου μας εκ μέρους σας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης αλλά και της Πολιτικής Προστασίας

Όροι ως προς τους επαγγελματίες και χρήστες

1 “Επαγγελματίας” ορίζεται ο ιδιώτης, η ατομική επιχείρηση ή το νομικό πρόσωπο που έχει δημιουργήσει προσωπικό Προφίλ στη εταιρία e-construct.gr και που εκπροσωπεί τον εαυτό του ή/και τους υπεργολάβους του σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στην εταιρία  και την διεκπεραίωση των Εργασιών που αναλαμβάνει μέσω αυτού. Στον ορισμό του ( Επαγγελματία )υπάγονται και οι ιδιώτες, ατομικές επιχειρήσεις ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατ’ εξαίρεση δεν είναι εγγεγραμμένα στην Ιστοσελίδα και στα οποία ενδέχεται να απευθυνθεί  η e construct για να εξυπηρετήσουν τον Πελάτη σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει εγγεγραμμένος Επαγγελματίας που ενδιαφέρεται να εκτελέσει την εργασία που έχει ανατεθεί

1.1 Προφίλ  επαγγελματία

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας από κάποιον Επαγγελματία με σκοπό την παροχή τεχνικών υπηρεσιών από αυτόν είναι η δημιουργία λογαριασμού («Προφίλ») και η έγκριση του από την Εταιρεία. Ειδικότερα, ο Επαγγελματίας υποχρεούται να συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής που υπάρχει στην ιστοσελίδα με τις απαιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία και να αποστείλει σχετικό αίτημα εγγραφής προς την Εταιρεία. Η e-construct μετά από το σχετικό αίτημα ,επεξεργάζεται τις πληροφορίες του προφίλ και την αναρτεί

σχετικά με την πολιτική της ή όπως θεωρεί ως προς αυτήν ορθή

1.2 Συμπλήρωση φόρμας

Οι κάθε είδους πληροφορίες και τα στοιχεία που δηλώνονται από τον Επαγγελματία στο Προφίλ του πρέπει να είναι αληθή και ακριβή, να μην είναι παραπλανητικά ή να έχουν ανήθικο, ρατσιστικό, υβριστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο. Για την κατά τα ανωτέρω αλήθεια, ακρίβεια και νομιμότητα των στοιχείων του εγγυάται ο Επαγγελματίας, ο οποίος  ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, της Εταιρείας, του Πελάτη ή/και οποιουδήποτε τρίτου, από την παραπάνω αιτία. Σε κάθε περίπτωση ο Επαγγελματίας υποχρεούται να αποζημιώσει την Εταιρεία, ως δικονομικός εγγυητής, για κάθε ζημία της, θετική ή αποθετική, που τυχόν προκύψει και για κάθε ποσό που θα κληθεί να καταβάλλει σε οποιονδήποτε τρίτο, εξαιτίας του αναληθούς, παραπλανητικού και εν γένει παράνομου περιεχομένου των δηλωθέντων πληροφοριών και στοιχείων του.

1.3  Σε κάθε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων αυτών, ο Επαγγελματίας οφείλει να ενημερώνει το Προφίλ του χωρίς υπαίτια καθυστέρηση

1.4 Με την ολοκλήρωση και την αποστολή της διαδικτυακής εγγραφής μέσω της φόρμας στην ιστοσελίδα, η Εταιρεία αποφασίζει για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος εγγραφής και δημιουργίας Προφίλ του Επαγγελματία, αποστέλλοντας σχετικό email σε αυτόν στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της εγγραφής του. Σε περίπτωση αποδοχής, στο παραπάνω email θα περιλαμβάνονται και  πληροφορίες ενεργοποίησης του Προφίλ, καθώς και τυχόν ειδικότεροι όροι που διέπουν την εγγραφή και τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας από τον Επαγγελματία και δεν περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους Χρήσης

1.5 Η αποδοχή ή μη της εγγραφής και της δημιουργίας Προφίλ ενός Επαγγελματία ανήκει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, η οποία δικαιούται να απορρίψει οποιαδήποτε εγγραφή χωρίς οποιαδήποτε αιτιολόγηση.

1.6 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να μεταβάλλει μονομερώς τους όρους τιμολόγησης, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Επαγγελματία.

1.7 Δεν επιτρέπεται η δημιουργία περισσότερων του ενός Προφίλ για το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Εφόσον ο Επαγγελματίας είναι νομικό πρόσωπο, η εγγραφή του γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του ή άτομο που έχει σχετική εξουσιοδότηση, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει επίσης να δηλωθούν κατά την εγγραφή. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη και δεν υποχρεούται να ελέγξει τη νομιμοποίηση των Επαγγελματιών νομικών προσώπων.

1.8 Ο Επαγγελματίας είναι απολύτως υπεύθυνος για τη διατήρηση της ασφάλειας του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης και για την ασφάλεια του Προφίλ του, ενώ η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν παραβίαση του Προφίλ με οποιονδήποτε τρόπο.  Ο Επαγγελματίας οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την Εταιρεία εάν παρατηρήσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του ή οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειάς του.

1.9 Με την επιλογή του πεδίου «Εγγραφή», ο εγγραφόμενος Επαγγελματίας αποδέχεται ότι οι Όροι Χρήσης τον δεσμεύουν απεριόριστα και ανεπιφύλακτα.

2.0 Η εταιρία μας δεν φέρει ουδεμία νομική ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα ως προς την αρμονική συνεργασία

2.1 Η ολοκλήρωση της εγγραφής στο ιστότοπο e-construct.gr γίνετε εφόσον έχει γίνει η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού και την εξόφληση της ετήσιας συνδρομής που καταβάλετε κάθε χρόνο με περίοδο χάριτος 5 ημερών . Με την λήξη της συνδρομής το προφίλ του επαγγελματία θα διαγράφετε .Το παραπάνω ιδιωτικό συμφωνητικό βρίσκετε εδώ

2.2 Οι επαγγελματίες έχουν την πλήρη ευθύνη ως προς τους χρήστες και δεν παίρνει νομικά θέση σε οποιαδήποτε κατάσταση ή διαφωνία και δεν φέρει καμία νομική ευθύνη

2.3 Η e-construct.gr απλώς διευκολύνει τη σύναψη των εκάστοτε συμφωνιών μεταξύ του χρήστη και Επαγγελματία αποκλειστικά με την παροχή διαδικτυακού χώρου όπου οι συμβαλλόμενοι έρχονται σε επαφή ώστε στη συνέχεια να συμβληθούν με τον τρόπο και τον τύπο που εκείνοι θα επιλέξουν. Επομένως, αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε συμφωνία συνάψει ο χρήστης  με κάποιον Επαγγελματία δεν δεσμεύει με οποιοδήποτε τρόπο την e construct και η εταιρία  δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αξιώσεις εξαιτίας οποιασδήποτε διαφοράς, πράξης ή παράλειψης σε σχέση με την σύναψη, την εγκυρότητα ή την εκτέλεση οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ  χρήστη και Επαγγελματία, συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης της αμοιβής του Επαγγελματία από τον χρήστη .

2.4 Η εταιρία μας από μέρος της θα έρχεται σε επαφή με χρήστες και επαγγελματίες για την εξακρίβωση των έργων για την εξασφάλιση των προμηθειών ανα εργασία που να γράφονται στο εκάστοτε ιδιωτικό συμφωνητικό

2.5 Οι εκατοστέ επαγγελματίες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν την νόμιμη φορολογική διάταξη της ελληνικής δημοκρατίας και τις νομοθετικές παραγράφους των εργασιών τους οποιοδήποτε παράπτωμα επιβαρύνει τον επαγγελματία και η εταιρία δεν φέρει ουδέ μια ευθύνη

2.6 Η εταιρία επιτρέπετε  να έχει πρόσβαση στα δεδομένα στα οποία έχουν καταχωρηθεί και διαπράττει ενημερώσεις τηλεφωνικές , e mail ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο με σκοπό την επικοινωνία και την ενημέρωση

2.7 Οποιαδήποτε στιγμή ο συμβαλλόμενος επαγγελματίας έχει την δυνατότητα να διακόψει την συνεργασία οποιασδήποτε στιγμή και να ζητήσει να γίνει διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί στον ιστότοπο

 • Όροι χρήσης για τους χρήστες
 •  

 3.0 Ως “Χρήστης ” ορίζεται ο ιδιώτης, η εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οργανισμός που επισκέπτεται ή/και κάνει χρήση του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών της  e-construct.gr  με σκοπό τη δημοσιοποίηση εργασιών  και την εύρεση επαγγελματιών  που επιθυμούν να αναλάβουν και να εκτελέσουν τις εκάστοτε εργασίες .

 3.1 Η χρήση της πλατφόρμας από τον Χρήστη  γίνεται εντελώς δωρεάν.

 3.2 Με την παρούσα διαδικτυακή διαφημιστική πλατφόρμα/κατάλογο, ο χρήστης  μπορεί είτε να βρει άμεσα τον κατάλληλο επαγγελματία  που αναζητά είτε να αιτηθεί και να λάβει προσφορές  από διάφορους επαγγελματίες , προκειμένου να επιλέξει τη συμφερότερη για τον ίδιο.

 3.3 Ο χρήστης υποβάλλει στη σχετική φόρμα του διαδικτυακού τόπου τον επαγγελματία που επιθυμεί και λαμβάνει άμεσα τα αποτελέσματα των επαγγελματιών που είναι διαθέσιμοι στην εκατοστέ περιοχή η χρόνο που επιθυμεί

 3.4 Μετά την κατά τα παραπάνω επικοινωνία, ο χρήστης  και ο επαγγελματίας είναι ελεύθεροι να διαπραγματευτούν τους ειδικότερους όρους εκτέλεσης της Εργασίας, όπως το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης, την αμοιβή ή τον τρόπο καταβολής της και γενικότερα τους όρους που θα διέπουν την μεταξύ τους συμφωνία, στην οποία η Εταιρεία δε συμβάλλεται ή εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο.

3.5 Η αμοιβή για την εκτέλεση της εργασίας καταβάλλεται απευθείας από τον Χρήστη στον Επαγγελματία, ο οποίος οφείλει να εκδώσει το σχετικό φορολογικό παραστατικό.  

3.6 Ο Επαγγελματίας υποχρεούται να τηρεί την ασφαλιστική, φορολογική και εργατική νομοθεσία κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη

3.7 Ο Χρήστης της πλατφόρμας οφείλει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες που εισάγει να είναι απαλλαγμένες από κακόβουλο λογισμικό, ιούς ή οτιδήποτε άλλο το οποίο παρεμβαίνει, διακόπτει ή διαταράσσει τις φυσιολογικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού συστήματος και ότι, επίσης, η εν γένει χρήση της πλατφόρμας από αυτόν δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

3.8 Ο Χρήστης της πλατφόρμας αναγνωρίζει πως η Εταιρεία έχει το απόλυτο δικαίωμα να επεξεργαστεί, να τροποποιήσει ή να αποσύρει οποιοδήποτε τμήμα ή τμήματα των πληροφοριών που δημοσιεύει, εάν κρίνει πως αυτό είναι απαραίτητο.

3.9   Σε περίπτωση που η Εταιρεία εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του Χρήστη , Επαγγελματία από τον όρο αυτό, ο Χρήστης αλλά και ο επαγγελματίας  οφείλει να αποζημιώσει εξ αυτού του λόγου πλήρως την Εταιρεία.

 * Ευθύνη εταιρίας

 4.0 Τα  πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου διέπονται από την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και αποτελούν ιδιοκτησία της e-construct.gr . Όσον αφορά τη μερική ή ολική αναδημοσίευση περιεχόμενου του διαδικτυακού τόπου της e-construct.gr ισχύει ρητή απαγόρευση. Τυχόν προβολή ή αναπαραγωγή περιεχομένου της e-construct.gr δύναται μόνο μετά την εκχώρηση έγγραφης άδειας από την ίδια την εταιρεία.

Η προβολή και δημοσίευση πληροφοριών και στοιχείων όπως λογότυπων , ονομάτων κλπ στον διαδικτυακό τόπο της e-construct.gr που αφορούν την ίδια ή τρίτους βρίσκονται υπό την προστασία των διατάξεων περί εμπορικών σημάτων και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως αυτόματη εκχώρηση άδειας του δικαιώματος χρήσης τους.

Η e-construct.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν σφάλματα κατά την ανταλλαγή δεδομένων.

Όσον αφορά τις αναφορές ή ανακατευθύνσεις μέσω δεσμών (links) σε τρίτους διαδικτυακούς τόπους,  η e-construct.gr δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτών.

 4.1 Οι φωτογραφίες καθώς και τα σχόλια του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι αληθινά να περιέχουν πνευματικά δικαιώματα τρίτων καθώς και της ίδιας τις εταιρίας

4.2 Η e-construct.gr  βάση των παραπάνω  άρθρων δεν είναι υπεύθυνοι για:

 Απώλεια κερδών ,απώλεια εργασιών ή εξάντληση  της υπεραξίας ή  και παρόμοιες απώλειες, μη επίτευξη της αναμενόμενης εξοικονόμησης ,απώλεια  των εμπορευμάτων ή υλικών ή τερματισμό  της σύμβασης ή απώλεια  λόγω τεχνικών προβλημάτων δεδομένων ή πληροφοριών .Οποιεσδήποτε ειδικές, έμμεσες, επακόλουθες ή καθαρά οικονομικές απώλειες, ζημίες, έξοδα ή δαπάνες. Βάσει των παραπάνω άρθρων η συνολική μας ευθύνη για αποζημίωση από σύμβαση λόγω αδικοπραξίας ,συμπεριλαμβανομένης αμέλειας ή παράβαση νομικής υποχρέωσης ή παραπλάνηση, που προκύπτει από τους όρους αυτούς περιορίζεται εξ ολοκλήρου το ποσό και  καταβάλλεται σε μας από τον επαγγελματία ή τον χρήστη αναλόγως, ως αποζημίωση στην e-construct.gr  και τέλη για τη χρήση της υπηρεσίας ή των λειτουργιών του που προέκυψε η ευθύνη. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την μη νόμιμη λειτουργία ή παρανομία η όλων των παραπάνω ως προς τα συνεργεία που είναι εγγεγραμμένα στην πλατφόρμα της e-construct.gr

4.3 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους Όρους Χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωση τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

4.4  Μετά από την ανακοίνωση της εκάστοτε τροποποιήσεως, η χρήση του διαδικτυακού τόπου λογίζεται ως αποδοχή της εν λόγω τροποποιήσεως.

4.5 Η e-construct.gr  δεν εγγυάται πως οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ή μεταδίδονται προς τους Πελάτες μέσω οποιασδήποτε μορφής επικοινωνίας, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μέσω τηλεφωνικών συνομιλιών, email, ή αλληλογραφίας, είναι ακριβείς, εξακριβωμένες, επίκαιρες, κατανοητές ή πλήρεις. Είναι πιθανό πως οι πληροφορίες αυτές περιέχουν ανακρίβειες, ορθογραφικά λάθη, λόγω ανθρώπινης ή ηλεκτρονικής παράβλεψης. Η εταιρία  δεν είναι υπεύθυνη , υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες που απορρέουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του, εφόσον αυτές δεν οφείλονται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια της e-construct.gr

4.6 Η e-construct.gr δεν έχει την υποχρέωση να προβεί σε αποζημιώσεις σε χρήστες καθώς και επαγγελματίες όσον αφορά την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας ,την παύση λειτουργίας λόγο επισκευής ή λειτουργικών τεχνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει καθώς και την διακοπή της οριστικά από το διαδύκτιο .Όλες οι παραπάνω ενέργειες της παραγράφου 4.6 διακοπής , παύσης ενδέχεται να πραγματοποιηθούν χωρίς αναμενόμενη προειδοποίηση από την εταιρία

4.7 Διαφημίσεις

 Ο χρήστης καθώς και ο επαγγελματίας πρέπει να γνωρίζει και είναι ενήμερος ότι στην ιστοσελίδα μπορούν να καταχωρούνται διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα χορηγών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε καταγγελία σχετικά με το περιεχόμενο διαφημιστικού υλικού που υπάρχει στην ιστοσελίδα θα πρέπει να διαβιβάζεται στους άμεσους ενδιαφερόμενους, δεδομένου ότι η εταιρεία ουδεμία σχετική ευθύνη φέρει.

Σε ορισμένα σημεία της ιστοσελίδας θα παρέχονται σύνδεσμοι τρίτων προσώπων, για διαφημιστικούς και άλλους λόγους. Επί των συνδέσμων αυτών, η εταιρεία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο, ούτε φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών. Ο χρήστης και ο επαγγελματίας  που εισέρχεται μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας μας σε δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, αναλαμβάνει αποκλειστικά τον κίνδυνο που ίσως προκύψει από αυτές.

4.8 Παρακολούθηση Ραντεβού

Θα παρακολουθούμε τα ραντεβού των πελατών και θα σας μια αναφορά με την πραγματοποίηση ή ακύρωση του ραντεβού τους. Στην αναφορά αυτή μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω  των συνεργατών μας.

4.9 Αιτήσεις προς την εταιρία

Για να γίνετε μέλος του προγράμματος συνεργατών μας θα πρέπει να αποδεχτείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις πατώντας κλικ στο κουμπί αίτημα συνεργασίας που δείχνει την αποδοχή σας κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης της φόρμας εγγραφής ως συνεργάτης μας. Θα είναι στην διακριτική μας ευχέρεια να καθορίσουμε αν θα αποδεχτούμε ή όχι την αίτηση σας, η απόφαση μας  θα είναι τελική και δεν θα μπορείτε να κάνετε ένσταση. Θα σας ειδοποιήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το αν η αίτηση σας είναι επιτυχής.

5.0 Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση της ιστοσελίδας σας και για όλη την ύλη που εμφανίζεται στις δημοσιεύσεις σας. Για παράδειγμα θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να εξασφαλίσετε ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύετε δεν είναι συκοφαντικό και ενάντια στα συμφέροντα της εταιρείας μας. Αποποιούμαστε κάθε υποχρέωση για αυτά τα θέματα. Επιπλέον, θα μας αποζημιώσετε και προστατέψετε από όλες τις απαιτήσεις, ζημιές και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, νομικών εξόδων) που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από την ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και τα περιεχόμενα των δημοσιεύσεων σας.

5.1 Κάθε επαγγελματίας δεν επιτρέπεται να ανοίξει πάνω από ένα λογαριασμό συνεργάτη-επαγγελματία  χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας.